Complain
Fantastiska iespēja iegādāties plašu zemesgabalu (gandrīz hektāru. ) Deviņu pakalnu pilsētā - Talsos. Pie ūdenskrātuves, uzkalnā un turpat blakus Talsu vecpilsētai. Ir iespēja būvēt gan privātmāju, gan rindumājas un pat trīs stāvu daudzdzīvokļu māju. Tāpat ir atļauts būvēt arī sporta centru, veselības iestādi, veikalu vai biroju ēku, kā arī iespējami citi apbūves varianti. Arī dalīt drīkst - minimalā platība - 1200m2. Ir iespējams pieslēgums pilsētas komunikācijām un elektrības padevei.
Gravas 1
9445 m²
75 000 €
3.12.2018.
9445 m²3.12.2018.
Vairākss.com
Complain
Ražošanas/administratī vā ēka Rojas ostas teritorijā. Tiesības lietot piestātni, izmantojama zvejas un citu kuģu apkalpošanai. Objekts nožogots, teritorija labiekārtota (zeme nomā no Satiksmes ministrijas). Ēkas vēsturiskais izmantošanas veids - zivju pieņemšana, šķirošana, saldēšana, glabāšana. Faktiski sastāv no diviem korpusiem - vienstāvu ražošanas telpu korpuss un trīsstāvu biroja telpu korpuss. Biroja telpu korpusa pirmajā stāvā un ražošanas korpusā izvietoti divi ātrās sasaldēšanas tuneļi, noliktavas, palīgtelpas, apkures telpa, kompresoru telpa u. c. Četras saldēšanas kameras ar platībām no 428, 7 - 562, 7 kv. m. Glabāšanas temperatūra no -18 līdz -21 pēc celsija. Ātrās saldēšanas tuneļi - 40 pēc celsija. Objekta plašs iespējamais pielietojums, tanī skasitā zivju pirmapstrāde, filitēšana, sālīšana utt. Biroja korpusa 2. stāvā - ģērbtuves, dušas, virtuves u. c. , 3. stāvā biroja telpas. Telpu stāvoklis labs. Производственное/адми нистративное здание на территории Ройского порта. Право пользования пристанью, используется для обслуживания рыболовных и других судов. Объект огорожен, территория благоустроена (земля арендуется у Министерства сообщения). Исторический вид использования здания – приемка, сортировка, заморозка, хранение рыбы. Фактически состоит из двух корпусов – одноэтажный корпус производственных помещений и трехэтажный корпус офисных помещений. На первом этаже корпуса офисных помещений и в производственном корпусе размещено два туннеля быстрой заморозки, склады, подсобные помещения, котельная, компрессорная и др. Четыре морозильных камеры площадью от 428, 7 до 562, 7 кв. м. Температура хранения от -18C до -21C. Туннели быстрой заморозки – -40C. Широкие возможности использования объекта, в том числе первичная обработка рыбы, нарезание филе, соление и т. д. На 2 этаже офисного корпуса раздевалки, души, кухни и др. , на 3 этаже офисные помещения. Состояние помещений хорошее. Production/administra tive building in the territory of Port of Roja. Right to use the wharf, used for serving fishing and other vessels. Object is fenced, territory is improved (land is leased from the Ministry of Transport). Building’s historical type of use is acceptance, sorting, freezing, storage of fish. In fact, consists of two blocks – one-storey production premises block and three-storey office premises block. On the ground floor of the office premises block and in production block are located two flash freeze tunnels, warehouses, auxiliary premises, boiler room, compressor room, etc. Four freezing chambers with area from 428.7 to 562.7 sq. m. Storage temperature -18C to -21C. Flash freeze tunnels -40C. Wide possibilities of using the object include fish primary processing, filleting, salting, etc. On the 1st floor of the office block are located locker rooms, showers, kitchens, etc. , on the 2nd floor – office premises. Condition of premises is good.
Selgas 1
4987 m²
450 000 €
14.11.2018.
4987 m²14.11.2018.
Vairākss.com
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more